Youtube
ДГ "Славейче"
Детска градина в град Борово

Документи

ПРОЕКТИ

 

НП”Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”

Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищно образование. Повишаване привлекателността на учителската професия. Предоставят се допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала при намаляване на числеността му поради промяна в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

 

Схеми “Училищен плод”, работи се от началото на учебната 2013-2014 година  и “Училищно мляко”, от началото на учебната 2017-2018 година

Работата по двете схеми продължава. Прилагат се с цел подобряване на хранителните навици на децата Чрез консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, а от тази учебна година и био мед, при спазване на изискванията за здравословно хранене.Прилагането на схемите “Училищен плод” и “Училищно мляко”,  в учебните заведения, се финансира от Европейският фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет.

 

Проект за подпомагане на физическата култура и спорт и определяне на диференцирани размери на паричните средства.Финансира се от МОН всяка финансова година, съгласно ПМС 129. Проекта се разработва ежегодно. 

 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Дейност 1 ”Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи”. По Дейност 2.1 се изплащат такси на деца, чийто родители получават помощи по реда на ППЗСП ( месечни, целеви, еднократни), по реда на Наредба №РД 07-52008 г. ( целеви за отопление) и чрез фонд “Социална закрила” ( еднократни помощи)

 

Конкурсна процедура 33.19-2020 Проект”Пъстрокрили славейчета”. Финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Цели обхващане и задържане на децата от етническите малцинства чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда посредством привлекателни дейности и занимания : Еко клуб “Млад градинар”, Ателиета “С ръце на майстор”,”Танцувай с мен”, “Горската аптека”.