FacebookYoutube
ДГ "Славейче"
Детска градина в град Борово

Мисия, визия и цели

МИСИЯ:

Устойчиво продължаване процеса на активно управление на възпитателно-образователния процес в посока задоволяване на интелектуалните, емоционалните и социалните потребности на подрастващите, за добра готовност на всяко дете за училище, осигуряване на условия за сигурен и здравословен начин на живот в детското заведение. Възпитаване на хора: знаещи, можещи, с високо самочувствие, основано на получени знания и умения, изпълнени с оптимизъм и вяра в собствените сили, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните.

ВИЗИЯ:

Утвърждаване на детското заведение като желано и любимо място за децата, осигуряващо им равен шанс и качествено образование чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите. Утвърждаване детската градина, като среда за културна и възпитателно-образователна работа, център за творчество и сътрудничество между деца, родители и ученици.

ЦЕЛИ:

Изграждане комплекс от дейности, осигуряващи оптимални педагогически условия за овладяване на знания, умения и отношения, установени с ДОИ, поставящи личността на детето като център на педагогическо въздействие. Подчиняване на цялата система от въздействие на потребностите на всяко дете, адаптирани към европейските измерения за равен достъп и качествено образование и учене през целия живот.