FacebookYoutube
ДГ "Славейче"
Детска градина в град Борово

В периода 15.09.2023 г. – 31.12.2023 г. ДГ „Славейче“ участва в
Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, като се включи в дейност 1:
„Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи в системата на предучилищното образование“ със сформирани четири групи, както следва:
една група във филиал „Канев“  - с. Горно Абланово;
една група във филиал „Бодра смяна“  - с. Обретеник;

група "Калинка" и група "Моливко" в основна сграда - гр. Борово.

 

Обезпечаването  се финансира от проекта.

 

 

Детска градина „Славейче“ участва в Проект BG05М20Р001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от ОП НОИР в Дейност 1 „Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи“.
Сформирани са пет групи за допълнително обучение по български език, както следва:
- две групи във филиал „Бодра смяна“  - с. Обретеник;
- една група във филиал „Канев“ -  с. Горно Абланово;
- две групи в основна сграда гр. Борово.